رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در گروه ج از صبح امروز در شهر سیرجان استان کرمان در حال برگزاری است.به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در پایان رقابت های روز نخست 20 دیدار مقدماتی برگزار شد که در پایان تیم های هرمزگان و کرمان با کسب عنوان نخست در گروه های خود راهی دیدار فینال شدند و تیم های قزوین و همدان نیز به دیدار رده بندی راه یافتند.رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در گروه ج از صبح امروز در شهر سیرجان استان کرمان در حال برگزاری است.به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در پایان رقابت های روز نخست 20 دیدار مقدماتی برگزار شد که در پایان تیم های هرمزگان و کرمان با کسب عنوان نخست در گروه های خود راهی دیدار فینال شدند و تیم های قزوین و همدان نیز به دیدار رده بندی راه یافتند.رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در گروه ج از صبح امروز در شهر سیرجان استان کرمان در حال برگزاری است.به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در پایان رقابت های روز نخست 20 دیدار مقدماتی برگزار شد که در پایان تیم های هرمزگان و کرمان با کسب عنوان نخست در گروه های خود راهی دیدار فینال شدند و تیم های قزوین و همدان نیز به دیدار رده بندی راه یافتند.رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در گروه ج از صبح امروز در شهر سیرجان استان کرمان در حال برگزاری است.به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در پایان رقابت های روز نخست 20 دیدار مقدماتی برگزار شد که در پایان تیم های هرمزگان و کرمان با کسب عنوان نخست در گروه های خود راهی دیدار فینال شدند و تیم های قزوین و همدان نیز به دیدار رده بندی راه یافتند.