1- دکتر محمد عظیم ایران نژاد ( رییس هیات)

2- مجتبی  قنبری (نایب رییس هیات)

3- حسن اسماعیلی (دبیر هیات)

4- دکتر رضا نوری(مسئول کمیته آموزش)

5- مهندس مهدی طیبی (مدیر روابط عمومی هیات)

6- سروان مهدی پور شاه آبادی (رییس کمیته انضباطی)

7- سروان امیر شهریاری (عضو کمیته انضباطی)

8- عمران ابدالی (عضو کمیته انضباطی)

9- اصغر امانی (عضو هیات رییسه)

10- امیر کوهپایه (عضو هیات رییسه)

11- حمید شهسواری (عضو هیات رییسه)

12- علی ایوبی (عضو هیات رییسه )

13- وحید ایران نژاد (عضو هیات رییسه)

14- علیرضا دل آرام (رییس کمیته داوران )

15- حمید خضری ( مشاور و نماینده هیات در دانشگاه پیام نور )

16- علی شهبا ( مشاور و نماینده هماهنگ کننده هیات با تربیت بدنی آموزشگاه ها)

17- مجیدرضا تقی زاده (رییس کمیته مربیان)