کشتی فرنگی

سال1345

75کیلوگرم محمد امینی

مقام اول جوانان کشور

کشتی آزاد

سال1346

75کیلو گرم محمد امینی

مقام سوم جوانان کشور

کشتی آزاد

سال1355 (تهران)

73 کیلوگرم محمدرضا محمودآبادی

مقام دوم نوجوانان ایران

کشتی آزاد

سال1358

82 کیلوگرم محمدرضا محمودآبادی

مقام سوم جوانان کشور

کشتی آزاد

سال1359

100 کیلوگرم محمد رضا محمودآبادی

مقام اول ذوب آهن های کشور

کشتی آزاد

سال 1358(تهران)

48کیلوگرم مصطفی فتاحی

مقام چهارم کشور

کشتی آزاد

سال 1367

57کیلوگرم علی ایوبی

مقام اول دانشجویان کشور

کشتی آزاد

سال1368

57کیلو گرم علی ایوبی

مقام دوم دانشجویان کشور

کشتی آزاد

سال 1370(مازندران)

68 کیلو گرم وحید ایران نژاد

مقام دوم صنعت فولاد کشور

کشتی آزاد

سال 1372(اصفهان)

74کیلوگرم عظیم ایران نژاد

مقام دوم دانشجویان فنی کشور

کشتی آزاد

سال 1373(تبریز)

76کیلوگرم محمد تهرانی

مقام سوم دانش آموزان کشور

کشتی آزاد

سال 1375(اردبیل)

روح ا..هندیزی

کشتی آزاد

سال 1392(نوهشهر)امین مکی آبادی

مقام دوم کشور (نیروی دریایی ارتش )

مقام دوم جوانان دانش آموزان کشور

کشتی آزاد

سال 1393(تهران)

76 کیلو گرم آزاد محمد رضا شهدادی

مقام سوم پیشکسوتان کشور

کشتی آزاد

سال1393

28تا30کیلوگرم علی اسماعیلی

مقام سوم خردسالان کشور

کشتی فرنگی

سال1393(خرم آباد)

98کیلوگرم فرزاد آباده

مقام سوم دانشجویان پیام نور کشور

کشتی آزاد(خردسالان کشور)

سال 1394(خرم آباد)

30 کیلو گرم امیرحسام محبی (مقام سوم)

32 کیلو گرم کیارش عزت آبادی(مقام سوم)

73 کیلوگرم ابوالفضل ارجمند (مقام سوم)

سال1394(قم)

130کیلوگرم فرزاد آباده

مقام اول دانشجویان پیام نور کشور

سال 1395 (بناب)

32کیلوگرم علی اسماعیلی

مقام اول نونهالان آزاد کشور

سال 1395 (بناب)

35 کیلوگرم امیر حسام محبی

مقام سوم نونهالان آزاد کشور

سال 1395(بناب)

42کیلوگرم آزاد فرزاد صفی جهانشاهی

مقام سوم نونهالان آزاد کشور

سال 1395 (بناب )

38 کیلو گرم حسن رضوانیان

مقام سوم خردسالان فرنگی کشور

سال 1395(بناب)

85کیلوگرم امید دهیادگاری

مقام سوم نونهالان فرنگی کشور

سال1395 (مشهد)

71 کیلوگرم ستار شکوه بچاقچی

مقام دوم دانشجویان کشور

سال 1395

96 کیلو گرم احسان اسماعیل پور

مقام سوم جام بین المللی شاهد

سال 1395 (تهران)

32 کیلوگرم علی اسماعیلی

مقام اول جام جهانی کودک

سال 1395

85 کیلوگرم امید دهیادگاری

مقام سوم فرنگی جام جهانی کودک

سال 1395 (تهران)

35 کیلو امیر حسام محبی

مقام پنجم جام جهانی کودک

سال 1396(تهران)

42 کیلوگرم حسین رضوانیان

مقام دوم نوجوانان آزاد کشور

سال 1396 (خرم آباد)

46 کیلو گرم حسین رضوانیان

مقام دوم نوجواان آزاد آموزشگاهای کشور

سال1396 (خرم آباد)

50کیلوگرم فرزاد محبی

نفر سوم نوجوانان فرنگی آموزشگا های کشور

سال 1396(تبریز)

85کیلوگرم آزاد ابوالفضل ارجمند

نفر سوم نونهالان آزاد کشور

سال 1396 (ایلام)

42 کیلوگرم آزاد امیر حسام محبی

نفر سوم نونهالان آموزشگاهای کشور

سال 1396 (تهران)

97 کیلوگرم فرنگی احسان اسماعیل پور

مقام اول جام بین المللی شاهد

سال 1396 (سیرجان)

55 کیلو فرنگی فرزاد محبی

مقام اول نوجوانان فرنگی اپن کشور

سال 1397 (مراکش)

45 کیلو آزاد حسین رضوانیان

مقام سوم نوجوانان مدارس جهان